Informace pro žadatele o připojení k distribuční soustavě


Na základě objednávek společnosti E.ON Distribuce a.s. (investor a majitel domovní přípojky) provádíme projekci a stavbu domovních přípojek elektrické energie. Zde naleznete informace o projekci a stavbě přípojek, které Vám pomohou se rychle zorientovat v poměrně složitých postupech pro zřizování domovních přípojek.

Kde začít? Požádejte E.ON o zřízení přípojky.

Chcete-li připojit Váš objekt (rodinný domek, byt, chata, garáž apod.) k distribuční síti, je nezbytné požádat o připojení k elektrické distribuční síti. Výstavbu přípojky provádí provozovatel distribuční soustavy.
Zažádat o zřízení přípojky můžete na webu provozovatele distribuční soustavy:
E.ON Distribuce a.s., : E.ON - zde
ČEZ a.s., : ČEZ - zde
Pražská enegetika a.s., : PRE - zde

Legislativní požadavky

Přípojky inženýrských sítí se budují v souladu se zákonem č. 193/2006 Sb. (stavební zákon) a technickými normami pro stavbu přípojek NN (nízké napětí, 230 V). Pro umístění (výstavbu) přípojky tento zákon vyžaduje vydání územního rozhodnutí.
Pokud je přípojka určena pro novostavbu a územní rozhodnutí nebo stavební povolení této novostavby obsahuje i povolení stavby přípojky elektrické energie, staví se přípojky na zákadě smlouvy o převodu investorství. Pokud žádné povolení pro stavbu přípojky neexistuje, vyřídí si náš projektant patřičná povolení sám. Vyřízení těchto povolení je časově velmi náročné a nelze je obejít.
Energetický zákon vyžaduje uzavřít mezi provozovatelem distribuční soustavy a majiteli pozemků, na kterých je přípojka umístěna, smlouvu o věcném břemenu. Tyto náležitosti si řeší projektant sám. V případě uzavírání těchto smluv s některými státními organizacemi trvá toto až 3 měsíce.

Průběh stavby přípojky

Projekčním pracem předchází geodetické zaměření. Proto můžete v době zpracování projektu přípojky v okolí svého pozemku potkat pracovníky geodetických firem.
Podoba přípojky je dána technickými normami a energetickým zákonem, stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami. Přípojka je chráněna ochranným pásmem a věcným břemenem. Nelze ji znepřístupnit (zaplotit) a to ani v budoucnu. Tyto náležitosti značně omezují podobu přípojek. Nová vedení distribuční soustavy je možné budovat pouze jako zemní kabelová vedení, proto jsou přípojky budovány výhradně jako zemní. Přípojka je ukončena na hranici parcely v pojistkové skříni, která obsahuje pouze nožové pojistky. Toto zařízení je majetkem spol. E.ON. Elektroměr včetně jeho skříně není součástí projektu přípojky. Elektroměr není možné umístit do přípojkové skříně. Zařízení které na přípojku navazuje nebude v rámci přípojky zbudováno.

Časová náročnost projekce

Projekční práce na přípojkách mohou trvat až 12 měsíců. V závislosti na tom, jaké komplikace je nutné řešit (zpravidla vlastnické vztahy a legislativní překážky). Z toho důvodu nelze stanovit termín realizace přípojky předem.

Smlouva o připojení

Smlouva o připojení uzavřená mezi žadatelem o připojení a spol. E.ON popisuje detaily provedení přípojky. Můžete v ní nalézt důležité informace o výstavbě přípojky elektrické energie.


© Energetika Boskovice spol. s r.o.